Site Overlay

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

На основу одлуке школског одбора  бр. 605/2020 од 31.07.2020. године  Образовно-васпитни центар ”Осечина” расписује,

                                                         ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

Образовно-васпитни центар ”Осечина” оглашава продају путем јавне лицитације за следећа половне уређаје из кухиње :

  1. Електрични казан од прохорма -200 литара –неиспитан Почетна (процењена) цена  – 40.000,00 динара.
  2. Кипер од прохрома-исправан-100 литара.Почетна (процењена)цена -25.000,00 динара.
  3. Електрични шпорет са пећницом исправна (има део прохрома) .Почетна (процењена) цена  000 динара.
  4. Електрични троетажна пећница исправна .Почетна (процењена) цена  .000 динара.
  5. Електрични казан од прохорма -100 литара –неиспитан Почетна (процењена) цена  – 25000,00 динара.

Потенцијални купци могу погледати  уређаје  која су предмет продаје  сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова на адреси  Образовно-васпитни центар”Осечина”-Осечина,ул Браће Недић 32 .Уређаји  се продају у виђеном стању.

Јавна продаја путем лицитације одржаће се 26.08.2020 године са почетком у  12 часова на адреси Образовно-васпитни центар ”Осечина” – Осечина, ул. Браће Недић 32.

Право на учешће на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавним надметању личну карту, док је за правна лица неопходно решење о регистрацији фирми као и овлашћење за учешће на јавном надметању.Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања уређаја.

Лицитација се врши за сваки уређај  посебно.

Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену.

Трошкови купопродаје  падају на терет купца.

Купопродајни уговор се потписује у року од 7 дана од дана одржавања јавног надметања.Купац  је дужан да купопродајну цену уплати у року од 7 дана од дана извршене продаје.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 7 (седам) дана од дана лицитације.У супротном, сматраће се да је купац одустао од куповине.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон 0648429931  Зоран Петровић  или лично на адреси Образовно-васпитни центар “Осечина” – Осечина, ул. Браће Недић 32