Site Overlay

ОВЦ Осечина

Данас школа носи име Образовно- васпитни центар ”Осечина”. Седиште школе се налази у Осечини, улица Браће Недић 32.

OВЦ  – основно образовање поред Матичне школе има издвојена Одељења у Комирићу (од првог до осмог разред), Драгијевици, Горњем Црниљеву, Остружњу, Лопатњу, Белотићу (од првог до четвртог разреда). У ИО у Сирдији, Баставу и Плушцу ове године немамо ученика.

ОВЦ – средње образовање има седам одељења и то: прехрамбени техничар, пластичар, комерцијалиста, кувар – конобар, финансијски техничар, трговац и пословни администратор.

Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима

Основна школа

Први  разред

Одељење М. Ж. Ук.
Бранка Спепановић 1/1 11 7 18
Весна Јосиповић 1/2 6 12 18
Мирјана Спасић Г. Црниљево 3 3
Биљана Милосављевић Драгијевица 2 2
Лопатањ 2 2 4
Нела Костић Комирић 3 3
Љиљана Тијанић 3 3 6
Укупно: 30 24 54

 

Други разред

Одељење М. Ж. Ук.
Joрдан Марковић 2/1 14 7 21
Мирјана Спасић Г. Црниљево 1 1
Драгица  Николић Драгијевица 1 1 2
Марија Петровић Лопатањ 1 1
Комирић 3 3
Љиљана Тијанић Остружањ 4 4
Укупно: 22 10 32

 

Трећи разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
Милан Вујичић 3/1 8 17 25
 Ана Перишић Г. Црниљево 1 1
Биљана Милосављевић Драгијевица 2 1 3
Зорица Николић Комирић 2 1 3
Верица Петровић Остружањ 3 1 4
Марија Крстић Лопатањ 4 2 6
Укупно: 20 22 42

 

Четврти разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
Љиљана Алексић 4/1 8 6 14
Драган Симић 4/2 7 6 14
Драгица Недељковић Белотић 1 1
Ана Перишић Бајић Г. Црниљево 2 3 5
Драгица Николић Драгијевица 3 1 4
Марија Крстић Лопатањ 2 3 5
Зорица Николић Комирић 4 4
Верица Петровић Остружањ
Укупно :   22 25 47

 

Пети разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
Мирјана Вујичић 5/1 12 12 24
Александар Николић 5/2 11 15 26
Славица Гладовић 5/3 3 2 5
Укупно: 26 29 55

 

Шести разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
Драгица Пуљезевић 6/1 9 9 18
Марија Николић 6/2 7 14 21
Јелена Николић 6/3 8 8 16
Славица Бурмазовић 6/4 3 1 4
Укупно:   28 32 59

 

Седми разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
 Миљана Костић 7/1 11 10 21
Милан Симић 7/2 11 11 22
Александар Вујичић 7/3 2 1 3
Укупно: 3 24 22 46

 

Осми разред

Одељењски старешина Одељење М. Ж. Ук.
Зоран Перић 8/1 12 11 23
Сања Радојчић 8/2 15 14 29
Јелена Глишић 8/3 1 2 3
Укупно: 3 28 26 55

 

Укупно ученика основно образовање: 389

Бројно стање ученика и одељења у матичној школи – основно образовање
РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА
I 36 2
II 21 1
III 25 1
IV 28 2
V 50 2
VI 55 3
VII 43 2
VIII 52 2
СВЕГА: 285 15
Бројно стање ученика и одељења  у издвојеним одељењима  (млађи разреди) – основно образовање
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА КОМБИНАЦИЈА БРОЈ УЧЕНИКА ПО  РАЗРЕДИМА
I II III IV СВЕГА БР. ОДЕЉ.
БЕЛОТИЋ IV       1 1 1
Г. ЦРНИЉЕВО I+II+III+IV 3 1 1 5(+1 по ИОП-у) 10 2
ДРАГИЈЕВИЦА I+II+III+IV 2 2 3 4 11 2
КОМИРИЋ I+II+III+IV 3 3 4 4 14 2
ЛОПАТАЊ I+II+ III+IV 4 1 3 5 13 2
ОСТРУЖАЊ I+II+III 6 4 6 16 2
СВЕГА:   18 11 17 19 65 11

 

Бројно стање ученика и одељења  у издвојеним одељењима  (старији разреди) – основно образовање
Бројно стање ученика у ИО Комирић
V VI VII VIII Ук. учен. Ук. одељ.
КОМИРИЋ 5 4 3 3 15 4
СВЕГА 5 4 3 3 15 4
Бројно стање ученика – средње образовање
ОДЕЉЕЊСКИ

СТАРЕШИНА

 

СМЕР

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
I

 

Дејан Алексић Прехрамбени техничар 1/1 11
Данијела Јовановић Пластичар 1/2 11
II Јелена Живановић Комерцијалиста 2/1 24
Невена Драјић Кувар – конобар Финансијски техничар Финансијски техничар 2/2 14
III Милица Новаковић Финансијски техничар 3/1 14
Драгана Марковић Трговци 3/2 11
IV Миодраг Спасић Пословни администратор 4/1 12
УКУПНО     7 97

 

Укупно ученика средње образовање: 97

Укупан број ученика у Образовно – васпитном центру „Осечина“ је 486. 

Број ученика по учењу страних језика и изборних предмета
Бр. ученика који уче Енглески језик Француски језик Немачки језик Руски језик Верска настава
I 54 54
II 32 32
III 42 42
IV 47 47
V 55 55 55
VI 59 59 59
VII 46 46 46
VIII 55 55 55
I 22 22
II 38 25 1 2 38
III 25 25
IV 12 12 12
Укупно 391 348 1 2 486

Ритам радног дана школе

Настава у Матичној школи и у Издвојеним одељењима  организована је у једној смени и почиње од 800 часова.

Распоред часова

ЧАС ТРАЈАЊЕ ЧАСА ТРАЈАЊЕ ОДМОРА
V-VIII I-IV
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

800 – 845

850 – 935

950 – 1035

1040 – 1125

1130 – 1215

1220 – 1305

1310 – 1355

800 – 845

900 – 945

950 – 1035

1040 – 1125

1130 – 1215

1220 – 1305

1310 – 1355

5 минута

15 минута

5 минута

5 минута

5 минута

5 минута

 

Велики одмор  за ученике млађих разреда у матичној школи траје од 845 до 900,  а за ученике старијих разреда  и средње школе од 935 до 950.

Велики одмор од 15 минута користиће се за исхрану ученика – ужину. После ужине ученици напуштају трпезарију и одмор проводе у школском дворишту или у холу школе ако временски услови не дозвољавају да буду напољу. Задатак редара у сваком одељењу је да за време великог одмора отворе прозоре и проветре учионице.

Дежурство у школи

У циљу што бољег и ефикаснијег  одвијања укупног наставног  процеса и свих педагошких и образовних активности са ученицима, родитељима, наставницима и свим осталим актерима везаним за школске послове утврђује се обавезан фонд часова дежурства за све наставнике. Наставници дежурају по распореду дежурства, а у дежурању им помажу и дежурни ученици (седми и осми разред), као и помоћно особље школе, такође по њиховом распореду дежурства. Дежурни наставници су дужни да на  посао долазе у 7, 30 часова, а дежурни ученици у 7, 45 часова.

Дежурни наставници су обавезни да воде књигу дежурства, прате реализацију свих активности, усмеравају ученике на ред и дисциплину, помоћне раднике на  неопходне интервенције у одржавању хигијене, домара школе на хитне и неодложне послове поправки и контролишу и усмеравају дежурне ученике. Дежурни наставници су дужни и да воде рачуна о распореду звоњења, усмеравају родитеље и странке где и код кога треба да се јаве, интервенишу у случају непотребних посета и ометања рада у школи од стране непознатих лица.

У школском објекту дежура по три  наставника и два учитеља, свако у свом рејону, по распореду дежурства.

Дежурство ученика (осмог разреда, задње две недеље наставне школске године дежурају ученици седмог разреда) се одвија по  скоро истим задацима као и дежурство наставника.  За њихово ажурно и марљиво обављање дежурства старају се дежурни наставници и одељенске старешине. Распоред дежурстава наставника се налази на огласној табли школе, а распоред дежурстава ученика у одељенском дневнику. Дежурни ученици воде књигу  дежурства.   Распоред часова биће усвојен на почетку школске године и ученицима прочитан 2. септембра 2019. године на првом часу.  Распоред часова садржи редовну наставу, a за остале облике ваннаставних активности доноси се посебан распоред, који се такође налази у наставничкој канцеларији.

Настава у издвојеним одељењима наше школе одвија се такође у једној, првој смени, са почетком у 800 часова.